logga
 
  Riktlinjer för Förskolan Försprånget

För att vår verksamhet ska fungera så bra som möjligt har vi nedanstående riktlinjer.

  Nyttjandegrad

En skriftlig överenskommelse träffas om barnets vistelsetid. Den utgår från föräldrarnas arbetstid + restid. Vid semester, komputtag eller annan ledighet som föräldern har är barnet också ledigt.

  Avgift

Alla 3-5 åringar har rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka. Barn som är 3-5 år får gå på förskolan 15 timmar/vecka från 1 september till 31 maj utan att det kostar något. Den kostnadsfria förskolan heter ”allmän förskola” och gäller från 1 september det året barnet fyller tre år. Om barnet behöver gå på förskolan mer än 15 timmar i veckan gäller den vanliga förskoletaxan minus 30%. Från juni till augusti betalas full avgift. Väljer man att ha sitt barn ”bara” allmän förskoletid så är barnet ledigt från 1 juni – 31 augusti samt lov, klämdagar och studiedagar. Hel avgift erläggs 12 månader om året. Avgiften betalas från det datum barnet börjar inskolningen. Avgiften för ett barn i förskolan är 3% på hushållets inkomst, högst 1 260:-/månad. Till grund för avgiften räknas familjens bruttoinkomst per månad. Som sådan räknas lön före skatt, andra skattepliktiga ersättningar såsom sjukpenning, föräldrapenning, utbildningsbidrag, arbetslöshetsersättning, starta eget bidrag, bidrag vid militärtjänstgöring, konfliktersättning samt pension. Förändrad inkomst skall anmälas så snart den blivit känd.

  Avdrag vid barns sjukdom

Vid en längre sammanhängande sjukdom återbetalas avgiften fr om 15:e dagen.

  Skuld till Förskolan Försprånget

Vi påminner via mail om avgiften inte erläggs i tid. Vi påminner två ggr via mail och en gång muntligt. Därefter upphör rätten till en plats hos oss, platsen återfås först då skulden inom rimlig tid reglerats.

  Uppsägning

Uppsägning av plats ska göras skriftligt. Uppsägningstiden är 60 (sextio) dagar. Avgiften betalas under uppsägningstiden.

  Stängning av verksamheten

Verksamheten stänger fem studiedagar per år. Vilka meddelas vid höstterminens start. Under sommaren stänger verksamheten fyra veckor. Dag före helgdag stänger vi 15.00.

  Kö
  1. Syskonförtur
  2. Förskolans behov
  3. Ködatum
  Barn till föräldralediga eller arbetssökande

Barn till föräldralediga och arbetssökande erbjuds en plats på förskolan 15 timmar per vecka. Tiden för vistelsetiden sätts utifrån: Barnet, verksamheten, föräldrarnas önskemål tiden sätts mellan 8.00 – 14.00 måndag – torsdag. Om den föräldern som förvärvsarbetar tar ut semester, komp eller annan ledighet är barnet också ledigt från förskolan, om inte särskilda skäl föreligger som ni pratat med oss om.

  ”10-pappadagar”

Under de 10 dagarna som pappan har rätt att ta ut i samband med barns födelse är syskonet ledigt från förskolan.