logga
 
  Riktlinjer för Förskolan Försprånget

För att vår verksamhet ska fungera så bra som möjligt har vi nedanstående riktlinjer.

  Öppettider och stängningsdagar

Förskolan är stängd helgdagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton. Dag före röd dag stänger förskolan 15.00. Verksamheten stänger för studiedagar fyra gånger per år.

I juli/augusti håller förskolan sommarstängt under fyra sammanhängande veckor.

Har vårdnadshavarna behov av omsorg de dagar när vi stänger kl 15.00 eller under någon av de veckorna vi har sommarstängt ber vi dem prata med oss, så att vi kan lösa det på bästa sätt.

  Vistelsetid

En skriftlig överenskommelse träffas om barnets tider. Den utgår från vårdnadshavarnas gemensamma arbetstider + restid. Vid någons förälders semester, komputtag eller annan ledighet, är barnet ledigt. Schemaändringar meddelas små 2 veckor i förskott och stora 2 månader.

  Avgift

En plats på Förskolan Försprånget fungerar som ett abonnemang, avgift betalas 12 månader om året. Halv avgift betalas under juli = sommarstängt fr om 2020.

Avgiften betalas från det datumet då barnet börjar inskolningen, och avgiften för ett barn i förskolan är 3% på hushållets inkomst (upp till en maxtaxa).

Avgiften per barn minskar ju fler barn du har i verksamheten. Avgiften beräknas då på följande sätt, där Barn 1 alltid är familjens yngsta barn, barn 2 den näst yngsta, osv.

Barn 1: 3% av inkomsten.
Barn 2: 2% av inkomsten.
Barn 3: 1% av inkomsten.
För Barn 4 och framåt utgår ingen avgift.

Till grund för avgiften räknas familjens bruttoinkomst per månad. Som sådan räknas lön före skatt, andra skattepliktiga inkomster såsom sjukpenning, föräldrapenning, utbildningsbidrag, arbetslöshetsersättning, starta eget bidrag, bidrag vid militär tjänstgöring, konfliktersättning samt pension.

Förändrad inkomst skall anmälas så snart den blivit känd.

  Försäkringar

Barn som är folkbokförda i Örebro kommun och är inskrivna på Förskolan Försprånget är försäkrade genom Örebro Kommun. Den gäller dygnet runt. Läs mer på www.orebro.se.

  Stöld eller borttappade föremål

Vi ansvarar inte för privata saker som förvaras på förskolan vid eventuell stöld eller som tappas bort.

  Allmän förskola

Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till avgiftsfri förskola under 15h/vecka. Gäller fr.o.m. hösten det år barnet fyller tre år.

Den allmänna förskolan anordnas inte i särskilda grupper utan ingår i ordinarie verksamhet.

Barn i åldern 3-5 år vars föräldrar arbetar eller studerar och som har en omsorgstid utöver 15h/vecka får 30% reducering på avgiften under perioden 1 september – 31 maj.
OBS: Under perioden 1 juni – 31 augusti betalas avgiften enligt maxtaxan.

  Barn till arbetssökanden eller föräldralediga

Barn till arbetssökande eller föräldralediga erbjuds plats på förskolan 15h/vecka motsvarande 525 h/läsår. Tiden för dessa timmar är 8.15-13.15 tre dagar/vecka. Vid lov erbjuds betalande 15h barn tiden 8-11 mån-fre, ej betalande 15h barn är lediga.

  Avdrag vid barns sjukdom

Vid en längre tids sammanhängande sjukdom reduceras avgiften fr om 15:e dagen.

  10-föräldradagar vid barns födelse

Under de tio dagar som en förälder har rätt att ta ut i samband med barns födelse är syskonet ledigt från förskolan.

  Skuld till förskolan Försprånget

Vi skickar ut tre skriftliga betalningspåminnelser. Därefter upphör platsen.

  Uppsägning

Uppsägning av plats ska göras skriftligt. Uppsägningstiden är 60 dagar. Avgift betalas under uppsägningstiden. Gäller ej de barn som till hösten börjar förskoleklass.

  Kö
  1. Syskonförtur
  2. Ködatum
  Klagomål

På hatthyllan i hallen står en ”klagomålslåda”. Klagomålen kan vara anonyma. Vi kollar klagomålslådan 1g/månad. På förskolans arbetsplatsträff diskuterar vi inkomna ärenden. Finns det något vi kan förändra eller inte. Vi meddelar via månadsbrev.

  Övrigt

Förskolan svarar inte för händelse såsom brand, vattenskada, epidemi, arbetsnedläggelse eller liknande händelser som innebär att verksamheten måste avbrytas.