logga
 
  Pedagogik

Grundstenen är Lpfö-98. Oavsett antal livsår är vår strävan att varje barn som går på Försprånget hittar sin tillhörighet och identitet. Vi eftersträvar trygghet och lugn och ro för både barn och föräldrar. När barnet som liten placeras hos oss, ska föräldrarna veta att barnet kan gå kvar hos oss tills de börjar förskoleklass.

  Barnsyn och förhållningssätt

Vi tror att varje barn är kompetent och har sin drivkraft att vilja lära. Vi väljer att ha barnets förmågor som utgångspunkt – att barnet kan och vill utvecklas istället för att se dess bristande förmåga. Vi utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi synliggör barnets egen utveckling och lärprocess. Genom dokumentation följer vi varje barns egna utveckling och lärande. Allt vi gör ska vara roligt – en lek! Inte skolmässig plikt eller den vuxnes allvarsplikt. Vi vill ge barnen utmaningar och lusten att prova sina egna ideér och hypoteser. Vi vill visa att frågor kan ha många svar och problemen kan ha olika lösningar för att vi människor är olika. På så sätt bygger vi upp respekten för andra människor. Vi vill att barnen nu och för all framtid ska kunna uttrycka sina känslor i ord istället för med våld. Därför måste vi tidigt i barnets liv arbeta med att ge barnet möjlighet att lära känna sina olika känslor och att kunna hantera dem.

  Lek och miljö

Leken ska genomsyra hela dagen. I leken stimuleras barnens alla sinnen. Vi eftersträvar så få avbrott som möjligt i leken. I leken tillsammans med andra utvecklar barnet sin sociala förmåga det är då de lär sig hur man är mot andra. Leken ger närhet och barnet kommer i kontakt med sina egna och andras känslor. Den intelektuella förmågan tränas när barnet upptäcker, undersöker och experimenterar. I leken stimuleras språket. Motoriken tränas ständigt då barnet rör sig. Vi vuxna har inte alltid tillträde till leken där saker sker som vi inte alltid förstår. Miljön är under ständig förändring dvs vi anpassar den efter barnen och hur deras lek utvecklas. Miljön ska stimulera leken och fantasin, ge utmaningar och inspiration. Det är viktigt att barnet även finner de små vråna där de känner lugn och ro och där de kan komma till eftertanke.

  Språk och matematik

Språket är unikt mänskligt. Med språkets hjälp kan vi uttrycka våra känslor, vad vi vill och vad vi tycker. Ragnhild Söderbergh, professor i barnspråk, har fyra principer för hur barn lär sig tala, skriva och läsa:

Vardagen ihop med barnen genomsyras av ovanstående principer. Även de allra minsta barnen har ett eget språk som är viktigt att respektera och lyssna på. Matematiken finns överallt, det är för oss viktigt att lyfta fram den och låta barnens nyfikenhet och kunskapshunger vara drivkraften! Vi vuxna använder ”rätt” språk vi säger ett par skor, sätt dig bredvid mm. Vi vill att barnen ska få uppleva med flera av sina sinnen, därför pratar vi mycket om smak, lukt, färg och form. Matematiken är inte bara siffror.
Sång, rim och ramsor, fritt berättande, bokläsning, flanosagor, skapande mm är en naturlig del av dagen på Försprånget.

  Utevistelse, naturvetenskap, experiment och teknik

Utevistelse
Ute är vi varje dag, oavsett väder. Ute övas motoriken på ett naturligt sätt. Vi anser att det är viktigt med utevistelsen för barnens välbefinnande och utveckling, allt vi gör inomhus kan vi göra ute.

Naturvetenskap
Vi vill att barnen från Försprånget utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor och natur påverkar varandra samt att de ska utveckla sitt eget kunnande om växter och djur.

Experiment
Vår tillvaro är fylld av fenomen och experiment, vi gör varje dag ”saker” utan att vi tänker på det. Detta vill vi synliggöra och låta barnen få en inblick och förståelse för. Exempel: vatten, speglar, såpbubblor, sand listan kan göras hur lång som helst!

Teknik
Vårt mål är att synliggöra tekniken i vardagen för barnen och att göra den förståelig. Tekniken finns överallt runt barnen, exempelvis: mikrougn, sax, penna, cykel, gunga....även här kan listan bli hur lång som helst!

utevistelse